Ik heb twee schriftjes met brieven van Hugo Braekers (°27-03-1840 – +09-04-1920) gevonden, die hij eigenhandig geschreven heeft in het college van Weert. Deze Hugo is de overgrootvader van mijn vrouw Margaretha Braekers.

Het ene schriftje bevat Nederlandstalige brieven die dan in het andere schriftje vertaald zijn. Het kan natuurlijk ook omgekeerd geweest zijn. Het gaat hier waarschijnlijk ook om een soort kladschriften vermits de brieven gewoon achter elkaar in een klein schriftje geschreven zijn.

Er zijn meer Nederlandstalige brieven dan Franse. De Nederlandse brieven staan niet altijd in de juiste volgorde. Ik kan niet met zekerheid achterhalen of het om een vertaling van het Nederlands naar het Frans gaat of omgekeerd, maar denk dat hij eerst de Franse brieven heeft geschreven of overgeschreven. Dit omdat ze mooi achter elkaar genummerd zijn. De oefening is dan waarschijnlijk geweest om die brieven naar het Nederlands te vertalen. Het valt ook op dat de Franse brieven met iets meer zorg geschreven zijn.

Hij tekent ze een enkele keer met H B maar meestal met H Braekers.

Het schriftje met Franse brieven is gedateerd op 16 januari 1857. Hij was toen 17 jaar.

Cahier de lettres

Ce livre appartient

à

H.Braekers

au collège à Weert

le 16 janvier 1857

In het schriftje met de Nederlandse brieven schrijft hij het volgende op de eerste bladzijde:

H Braekers

Braeken

Braekers

Beeck

Près de Brée

De namen van

gekken vindt men

over

H Braekers

Beeck

Het Franse schriftje eindigt met de brief over verscheidene onderwerpen en daaronder staat Weert le 17 juillet 1857.

Hieronder de (meestal) genummerde onderwerpen van de brieven. Ik heb niet alle brieven gefotografeerd.

1Teedergeliefde Ouders1Très-chèrs Parents
2Waarde vader en moeder2Cher Père, chère Mère
3Waarde en hoog geeerde Vader3Très-cher et très-honoré Père
4Mijnheer (wensen bij het nieuwe jaar)4Monsieur
5Geliefde vriend5Cher ami

Brief geschreven kort voor den afloop van het jaar6Avis sur la fondation d’une maison de commerce
8Antwoord (wensen voor een goede gezondheid en geluk)7Réponse
6Kennisgeving omtrent de oprigting van een handelshuis8Monsieur
7Antwoord9Cher Oncle
11Van een kleinhandelaar aan een grossier om zich te beklagen dat zijne orders niet zijn uitgevoerd10A un bienfaiteur ou Patron
12Antwoord van den grossier11D’un marchand en détail à un marchand en gros pour se plaindre de ce qu’on a pas executés ses ordres
9Waarde oom12Réponse d’un marchand en gros
10Aan eenen weldoener of begunstiger13Autre réponse à une lettre semblable
19Aan een voornaam man14Messieurs (opvolging in een zaak)
18Van een kind aan zijne Ouders15Lettre d’un père qui transmet les affaires à son fils
13Mijnheer (onrust op de markt hebben mij verhinderd uwe orders uit te voeren)16Circulaires annexées du fils
14Opvolging in de zaken17Réponse à la lettre précédente
15Brief van eenen vader die de zaken aan zijnen zoon afstaat18D’un enfant à ses parents
16Bijgevoegde circulairen van den zoon19A une personne distinguée
17Antwoord op den voorgaande20A une personne qu’on a longtemps négligée

Over verscheidene zaken
Lettre sur différents sujets
20Aan iemand jegens wien men zich aan een langdurig verzuim heeft schuldigd gemaakt


Berigt omtrent eenen koopman die falliet is


Dank betuiging voor gegevene inlichtingen volmagt om te handelen


Van een kind dat op een kostschool geplaast is aan zijnen vader


Kennis geving van een ontvangen brief

Ik heb hierbij alvast twee vragen:

waarom stuurde zijn vader, Jan Bartholomeus, zijn zoon naar het college in Weert en ging hij niet naar school in Bree? Jan Bartholomeus was burgemeester in Beek. Vanaf 19 maart 1846 ondertekent hij de akten uit de BSals burgemeester. Hij was geboren te Beek op 7 december 1798 als zoon van burgemeester François – het ambt komt terug in de familie! – en Maria Smeets. Hij was landbouwer en huwde te Beek op 27 februari 1827 met Anna Maria Waelbers, geboren op 27 november 1806 te Beek als dochter van Hendrik en Maria Helena Hugo. Ze kregen 8 kinderen. Zij overleed te Beek op 18 juni 1868. Hijzelf overleed in Beek op 28 september 1876. Op 1 februari 1861 tekent Hendrik Reyskens akten 7 en 8 als schepen en akte 9 is weer ondertekend door Jan Bartholomeus Braekers. Zijn laatste akte – n° 16 – tekent hij op 27 september 1876 en de akte van zijn overlijden – akte 17 – daags nadien is ondertekend door schepen Jan Mathijs Tholen. Dat blijft zo tot 17 december 1876. Bartholomeus overleed dus ook als burgemeester.

In zijn eigen schrift dat bewaard is gebleven noteert hijzelf het volgende:

Jan Bartel Braekers te Beeck

is voor de eerste mael burgemeester benoemd

door koninglijk besluit geautoriseerd

tot de vereeniging der functie van gemeente

secretaris met die van burgemeester den

20 augustus 1847

en het tweede koninglijk besluit van

de benoeming als burgemeester te Beeck

is in datum van den 17 december 1848

als wanneer de keus heeft plaats gehad in october

Jan Bartholomeus heeft in 1871 ook nog het volgende genoteerd over zichzelf en zijn zoon:

Jan Bartel Braekers geboren te Beeck den 1 december 1798 is door koninklijke besluiten benoemd als volgt

1° 23-02-1846 als burgemeester in vervanging van Leonard Gielen op Emons hof

2° 20-08-1847 als secretaris functie vereenigt met die van burgemeester

3° 17-12-1848 bij geheele nieuwe reorganisatie van gemeens raed weder burgemeester

4° 29-12-1854 weder als burgemeester

5° 30-01-1861 weder als burgemeester

6° januari 1867 wd burgemeester

bij deliberatie van de gemeenteraad van Beeck in dato 25-03-1870 is Hugo Hubert Quintus Braekers als plaatsvervangende secretaris van zijne vader benoemd en goed gekeurd door de permanente deputatie en 20 mei volgende en op de pensionkas ingetekent die 29 mei 1870 en voor deze vernieuwing gestort op de bank te Hasselt den 1 augustus 1871 de som van 16 fr 17 centimen

waarom moesten ze in Weert in het Frans leren corresponderen? Het college ressorteerde op dat moment onder het Roermondse bisdom (bron Wikipedia).

Ik wil hier ook nog vermelden dat over Hugo Hubertus Quintus Braekers en zijn echtgenote Joanna Maria Braeken een interessant artikel verschenen is in Het Ezendröpke van mei 1997. Daarin staat onder meer een foto van het hele gezin uit 1920 en een foto van het erf het Graeven uit 1919. Verder nog een foto van zoon Jozef te paard. Dit alles in een artikel gewijd aan het honderdjarige Graeven, een hoeve afgebeeld op de omslag. Zelf heb ik ook nog een foto gemaakt van het Graeven, van een zijzicht en van de steen die in de muur gemetseld is.